Telefoon 06 15 05 29 29

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van MAUD Communicatie inzake het verrichten van werkzaamheden en diensten.

Artikel 1 | Toepasbaarheid

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot verlening van diensten of uitvoering van werkzaamheden door MAUD Communicatie met haar opdrachtgevers zijn deze voorwaarden van toepassing. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien MAUD Communicatie dit schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 2 | Offertes

Offertes zijn twee maanden geldig. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders staat vermeld of uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Offertes kunnen gedurende de werkzaamheden worden bijgesteld. MAUD Communicatie zal desgevraagd voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, zal MAUD Communicatie de opdrachtgever hierover in een zo’n vroeg mogelijk stadium inlichten.

Overschrijdingen van offertes tot maximaal 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig van tevoren te worden aangemeld.

Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door MAUD Communicatie ingeschakelde derden, bijvoorbeeld inzake gewijzigde inkoopbedragen en gewijzigde uurtarieven, gelden niet als overschrijding van de offerte.

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat MAUD Communicatie een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. 

Artikel 3 | Prijzen, leveringen en betalingen

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele verzend-transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. MAUD Communicatie bepaalt het honorarium op basis van het door MAUD Communicatie gehanteerde uurtarief, de aan de opdracht gewerkte uren en de voor de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten. De opdrachtgever verplicht zich de voltooide opdracht in ontvangst te nemen en de vergoedingen te betalen overeenkomstig de opdrachtomschrijving en of de begroting/offerte, ongeacht of tot verveelvoudiging overgegaan wordt of niet.

Indien MAUD Communicatie door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door MAUD Communicatie gehanteerde uurtarieven. 

MAUD Communicatie is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de offerte is uitgebracht met de opdrachtgever te verrekenen. 

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan MAUD Communicatie wenst te verstrekken, dient hij MAUD Communicatie, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Indien de opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij MAUD Communicatie, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan vooraf voor aanvang van de werkzaamheden op de hoogte te stellen.

Alle betalingen dienen op de bankrekening van MAUD Communicatie te worden overgemaakt.

Indien van toepassing zal elke betaling eerst in mindering worden gebracht op nog uitstaande rente en kosten van deze opdrachtgever en vervolgens in mindering gebracht worden op de oudste factuur, ongeacht eventuele door de opdrachtgever vermelde factuurnummers of factuuromschrijvingen.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst 

MAUD Communicatie zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal MAUD Communicatie de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door MAUD Communicatie mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. 

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste versies of proeven van de te volbrengen opdracht te controleren en goed te keuren. 

MAUD Communicatie zal er ten alle tijden naar streven om de aangegeven levertijden na te komen. Deze gelden echter slechts bij benadering tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. MAUD Communicatie neemt ten aanzien van de aangegeven levertijden geen enkele garantie op zich en niet-tijdige levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens MAUD Communicatie. 

MAUD Communicatie is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft. 

Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van MAUD Communicatie. 

Artikel 5 | Toeleveranciers

Indien MAUD Communicatie op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan MAUD Communicatie namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de uitvoer van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan MAUD Communicatie, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht MAUD Communicatie volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever. 

Indien MAUD Communicatie, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van MAUD Communicatie zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

Artikel 6 | Betalingstermijn

Betaling dient te geschieden binnen de in de factuur of voorschotnota aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen 30 dagen na factuur ofwel voorschotnota datum.

MAUD Communicatie heeft het recht haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

De opdrachtgever dient op eerste verzoek van MAUD Communicatie de kosten voor commercialproducties en media en de porto- en andere verspreidingskosten vooruit te betalen.

Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij -zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling is vereist- een rente over het factuurbedrag verschuldigd van 2,0% per maand vanaf de dag dat de factuur betaald had moeten zijn.

De opdrachtgever verricht de aan MAUD Communicatie verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan MAUD Communicatie heeft verstrekt. 

Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van door de opdrachtgever verschuldigde en/of niet tijdig betaalde facturen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende de overlegging van de desbetreffende facturen.

Artikel 7 | Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde zaken blijven het eigendom van MAUD Communicatie totdat alle facturen voortvloeiende uit die opdracht zijn betaald. Hieronder vallen in ieder geval alle geleverde diensten, goederen, producten, hardware en software.

De opdrachtgever verplicht zich geen zaken te vervreemden, ofwel anderszins het bezit hierover te verliezen, waarop nog het voornoemde eigendomsvoorbehoud ligt.

Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. 

Artikel 8 | Opschorting, staking en ontbinding

MAUD Communicatie is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, ofwel te staken indien de opdrachtgever de betalingscondities zoals in deze algemene voorwaarden vermeld ofwel anderszins overeengekomen, niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.

Daarnaast is MAUD Communicatie gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden in het geval dat de opdrachtgever niet, of niet tijdig behoorlijk haar verplichtingen nakomt ofwel in geval van faillissement, surseance of anderszins beëindiging ofwel stillegging van de opdrachtgever.

De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.

Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarboven is MAUD Communicatie alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door MAUD Communicatie gederfde inkomen.

Wanneer de werkzaamheden van MAUD Communicatie bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden. 

Artikel 9 | Geheimhouding

MAUD Communicatie draagt zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan MAUD Communicatie ter beschikking gestelde bedrijfsgegevens waarvan voor MAUD Communicatie kenbaar is dat deze als vertrouwelijk dienen te worden behandeld.

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. 

Artikel 10 | Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zeven werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan MAUD Communicatie te worden meegedeeld.

Over zichtbare gebreken dient door de opdrachtgever direct nadat MAUD Communicatie de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, ofwel binnen zeven werkdagen na het verschijnen in een communicatiemedium, schriftelijk te worden gereclameerd.

Over onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen zeven werkdagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden doch tenminste 14 dagen na aflevering ofwel voorlegging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever.

Reclamaties omtrent facturen dienen binnen zeven werkdagen na de datum van verzending van de facturen schriftelijk bij MAUD Communicatie te worden ingediend. De betalingstermijn wordt echter ten gevolge van dergelijke reclamatie niet opgeschort.

Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt.

Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van MAUD Communicatie beslissend.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

De opdrachtgever vrijwaart MAUD Communicatie tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake juistheid en de feitelijke inhoud alsmede de rechten van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd. Een en ander laat onverlet de gebruikelijke zorgplicht van MAUD Communicatie.

De opdrachtgever vrijwaart MAUD Communicatie of door MAUD Communicatie bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. 

Indien een bezwaar omtrent geleverde zaken en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid door MAUD Communicatie relevant wordt erkend zal deze uitsluitend te zijner keuze hetzij een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde hetzij het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is MAUD Communicatie nimmer verplicht.

De aansprakelijkheid van MAUD Communicatie voor enige schade welke hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van zijn beloning verminderd met de door hem gemaakte kosten voor personeel en derden. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.

MAUD Communicatie is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, gegevens, die hem voor, door of namens zijn opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen worden vervoerd en verstuurd voor risico van de opdrachtgever.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van MAUD Communicatie, is de aansprakelijkheid van MAUD Communicatie voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 10.000,- of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium. 

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan MAUD Communicatie niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden. 

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch MAUD Communicatie jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens. 

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Artikel 12 | Aansprakelijkheid m.b.t. digitale uitingen, digitale media en data

Indien de aan MAUD Communicatie verstrekte opdracht, de ontwikkeling, gebruik, ontwerp van software ofwel andere digitale uitingen betreft ofwel wanneer MAUD Communicatie uitingen ontwikkelt waarbij gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde systemen en/of software inclusief digitale mediadragers, in de ruimste zin van het woord, accepteert MAUD Communicatie hiervoor, mede gezien de ondoorzichtigheid van de huidige wet en jurisprudentie op het gebied van Internet en andere digitale uitingen en gezien het ontbreken van historische ervaring met digitale data en media, geen enkele aansprakelijkheid. Onder digitale uitingen worden ook Internet en multimediaproducties begrepen. Indien de opdrachtgever hiervan wenst af te wijken dient dit separaat schriftelijk overeengekomen te worden.

Een door MAUD Communicatie geaccepteerde opdracht is slechts een inspanningsverbintenis en zal door MAUD Communicatie dus naar beste kunnen worden uitgevoerd zonder dat een bepaald resultaat gegarandeerd wordt.

Artikel 13 | Duur van de overeenkomst

MAUD Communicatie behartigt de communicatiebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van MAUD Communicatie de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen.

MAUD Communicatie is niet gerechtigd om gedurende de opdracht werkzaamheden zonder overleg met de opdrachtgever overeenkomstige diensten te verlenen aan andere opdrachtgevers voor zover deze concurreren met de opdrachtgever van wie de opdracht op dat moment wordt uitgevoerd.

Indien de opdrachtgever verlangt dat ook buiten de duur van de opdracht door MAUD Communicatie geen opdrachten worden aanvaard van met de opdrachtgever concurrerende ondernemingen zal MAUD Communicatie ter compensatie een schadeloosstelling verlangen. De omvang van deze schadeloosstelling zal in overleg worden vastgesteld echter bedraagt minimaal een jaarlijks bedrag ter waarde van het totaal aantal voor de opdrachtgever gewerkte uren tijdens het laatste opdrachtjaar, voor elk jaar dat exclusiviteit wordt gevraagd.

Artikel 14 | Intellectueel eigendom

Conform de bepalingen in de auteurswet 1912 blijven alle producties, (in welke vorm dan ook) in opdracht gemaakt van opdrachtgever het geestelijk eigendom van MAUD Communicatie.

MAUD Communicatie garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is samengesteld en dat, indien er auteursrecht op het vervaardigde rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. 

MAUD Communicatie is niet aansprakelijk indien het ontwerp of de daarna vervaardigde verveelvoudiging, ofwel licentie of het toepassen of gebruik van het ontwerp, inbreuk zal maken op enig auteursrecht, uitsluitend recht op tekening of model, merkenrecht, octrooirecht van een derde dat onbekend was voor of ten tijde van de levering van het ontwerp (en de werktekeningen).

Teksten en afbeeldingen die door de opdrachtgever worden verstrekt dienen door de opdrachtgever op authenticiteit te worden gecontroleerd en mogen niet in strijd zijn met enig recht van een derde. Opdrachtgever is hiervoor volledig aansprakelijk. De opdrachtgever vrijwaart MAUD Communicatie voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. 

De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde ofwel tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.

Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder schriftelijke toestemming van MAUD Communicatie.

MAUD Communicatie is te allen tijde gerechtigd het in opdracht vervaardigde op een redelijk wijze te signeren. Deze signering maakt alsdan onderdeel uit van het werk en mag derhalve niet door de opdrachtgever verwijderd worden.

MAUD Communicatie heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het in de opdracht vervaardigde te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

Artikel 15 | Overmacht

In geval MAUD Communicatie door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij MAUD Communicatie, hetzij bij haar leveranciers van haar diensten of goederen, transportstoringen en ander buiten de macht van MAUD Communicatie liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemieën, devaluatie, overstroming alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van leveringen door leveranciers, het niet verkrijgen van de nodige vergunningen en andere overheidsmaatregelen ofwel het om welke reden dan ook onredelijk bezwarend zijn voor MAUD Communicatie om de overeenkomst na te komen.

Artikel 16 | Rechtskeuze

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin MAUD Communicatie gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.